Hội thảo Quốc gia về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn ( Vietnam Agriculture Syposium 2018)

Hội nghị và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26) do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì chỉ đạo với sự tham gia đồng tổ chức của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan là sự kiện nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26. Trên cơ sở đó đề ra những quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

 

Hội thảo chuyên để 2 về ““Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn” .

Thời gian: 8:00 – 8:30, ngày 27/11/2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ  QUYẾT TW7 KHÓA X

VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 27/11/2018 (Thứ Ba)

Địa điểmPhòng Hội nghị, Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ  1

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

vì một Việt Nam thịnh vượng

(Chuyên đề 1 tổ chức song song với Chuyên đề 2,3)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

Thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ

trong công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

(Diễn ra song song với chuyên đề 1,3)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(Diễn ra song song với chuyên đề 1,2)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

Update thông tin tại trang sự kiện